Algemene Voorwaarden

Versie mei 2024

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.          Aanbieding: ieder aanbod van LSC tot het aangaan van een Overeenkomst;
b.          Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die toegang verkrijgt of deelneemt aan de door LSC georganiseerde evenementen;
c.          Evenement: alle evenementen van LSC in het kader van de LEIP! Intro, van welke aard dan ook, die door LSC worden georganiseerd en waar de Deelnemer toegang toe verkrijgt en/of waaraan de Deelnemer deelneemt, waaronder maar niet beperkt tot de LEIP Intro en het LEIP! Festival;
d.          Huisregels; heeft de betekenis zoals genoemd in artikel 7;
e.          LSC: de stichting Stichting Leeuwarden Student City, gevestigd te (8971 DD) Leeuwarden aan de Rengerslaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop-handel onder nummer 01086874 met het e-mailadres info@leeuwardenstudentcity.nl en telefoonnummer 058-3030180, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
f.           Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Partijen tot stand komt en betrekking heeft op de evenementen;
g.          Partij(en): LSC en de Deelnemer c.q. ieder voor zich;
h.          Polsbandje: heeft de betekenis zoals genoemd in artikel 4;
i.           Schriftelijk: per brief, e-mail of deurwaardersexploot;
j.           Ticket: een (toegangs)ticket voor de Deelnemer waarmee de Deelnemer toegang verkrijgt tot een Evenement;
k.          Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van LSC;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van LSC aan de Deelnemer en op alle Overeenkomsten tussen LSC en de Deelnemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
2.2        Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Een dergelijke afwijking en/aanvulling heeft geen precedentwerking. De Deelnemer kan hieraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.3        In geval van nietigheid of vernietiging door de Deelnemer van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.4        Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
2.5        Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

3.1        Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand door aanschaf van een Ticket via de website www.leip.nu middels een volledig ingevuld inschrijfformulier en nadat de Deelnemer het bedrag van het Ticket (volledig) heeft voldaan;
3.2        De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
3.3        Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van LSC, dan wel door LSC ingeschakelde derden, binden LSC slechts tegenover de Deelnemer indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door LSC schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Deelnemer.

Artikel 4: Toegang tot een Evenement

4.1        Nadat de Deelnemer een Overeenkomst heeft gesloten met LSC, ontvangt de Deelnemer een Ticket. Op vertoon van dit Ticket en eventueel – indien LSC de Deelnemer daar om vraagt - na vertoon van een geldig identiteitsbewijs en/of Schriftelijk bewijs dat de Deelnemer studeert aan een deelnemende onderwijsinstelling of een expliciete uitnodiging heeft ontvangen van LSC om deel te nemen aan het Evenement, ontvangt Deelnemer een toegangsticket en een 18+ of 18-Polsbandje.
4.2        Toegang tot een Evenement staat voor Deelnemers alleen open, op vertoon van toegangsticket en indien de Deelnemer het Polsbandje draagt[A1].
4.3        Het is mogelijk dat LSC voor bepaalde Evenementen de Deelnemer verzoekt om als aanvullende voorwaarde een afzonderlijke inschrijving te verrichten. De Deelnemer wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.
4.4        De Deelnemer dient op verzoek van LSC het vereiste ticket te tonen.
4.5        LSC is gerechtigd om de Deelnemer tot een Evenement te weigeren en/of verdere deelneming aan een Activiteit uit te sluiten zonder dat een Deelnemer recht heeft op restitutie van het reeds betaalde bedrag indien:

a.     de Deelnemer, voordat de Overeenkomst tot stand kwam, gegevens heeft verstrekt die in strijd zijn met de waarheid;
b.     de Deelnemer zich niet houdt en/of in strijd handelt met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de Huisregels die gelden voor het betreffende Evenement;
c.      de Deelnemer niet het ticket toont zoals genoemd in artikel 4.4 dan wel de Deelnemer het Polsbandje niet draagt tijdens een Evenement zoals genoemd in artikel 4.2.

Artikel 5: Doorverkoop en herroepingsrecht

5.1.       De Deelnemer heeft slechts de mogelijkheid om een Ticket (door) te verkopen via www.ticketswap.nl. Andere vormen van doorverkoop zijn niet toegestaan en leiden tot ongeldigverklaring van Ticket zonder dat de Deelnemer enig recht op restitutie heeft van het aankoopbedrag.
5.2.       Het herroepingsrecht is niet van toepassing, omdat de uitzondering uit artikel 6:230p sub e BW geldt.

Artikel 6: Betaling

6.1.       Betaling vindt plaats middels iDEAL of via een creditcard.
6.2.       Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Deelnemer direct in verzuim en is LSC gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de Deelnemer het Ticket weer in de verkoop te doen. De Deelnemer maakt na het verstrijken van deze veertien (14) dagen geen aanspraak op enig recht (op restitutie van het aankoopbedrag) meer jegens LSC.

Artikel 7: Huisregels

7.1.       De Deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de Huisregels van LSC en/of het Evenement. De Huisregels maken deel uit van de Overeenkomst en de Voorwaarden.
7.2.       De Huisregels luiden als volgt:

a.     Deelnemers dienen minimaal de leeftijd van 16 jaar of ouder bereikt te hebben om deel te nemen aan het Evenement, tenzij LSC expliciet Schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de Deelnemer die jonger is dan 16 jaar om deel te nemen aan het Evenement.
b.     Deelnemers kunnen bij de ingang van een Evenement gefouilleerd worden;
c.      Deelnemers dienen mee te werken aan het verzoek van LSC om een geldig identiteitsbewijs te tonen en/of een Schriftelijk bewijs dat de Deelnemer studeert aan een deelnemende onderwijsinstelling of een expliciete uitnodiging heeft ontvangen van LSC om deel te nemen aan het Evenement;
d.     Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar mogen bij een Evenement geen alcohol kopen en/of consumeren;
e.     Deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar mogen geen alcohol verstrekken aan Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar.
f.      Deelnemers mogen geen eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, vuurwerk en/of drugs meenemen op het terrein van een Evenement, evenals stoelen, koelboxen, deodorant, nagelvijlen, scharen, stokken, paraplu’s en/of andere scherpe en gevaarlijke voorwerpen;
g.     Het bezit en/of dealen van soft- en/of harddrugs is verboden. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd. Alle soft- en harddrugs wordt in beslag genomen;
h.     Deelnemers met shirts en/of kleding met specifieke uitingen van nationalistische tekens of voetbal/motorclubs zijn niet toegestaan en zullen worden geweigerd;
i.       Op en rond het terrein van een Evenement zijn Deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medische team en/of andere bij het Evenement betrokken partijen op te volgen;
j.       Deelnemers mogen het Polsbandje niet ruilen met een Polsbandje van een andere Deelnemer, (ver)knippen of op andere wijze het Polsbandje frauderen en/of beschadigen.
k.      Deelnemers zijn ermee bekend dat tijdens het Evenement verstrekte muziek ten gehore kan worden gebracht en dat de Deelnemer gehoor beschermende maatregelen dient te treffen, zoals gehoorbescherming.
l.       Deelnemers mogen geen opgepast of ongewenst gedrag vertonen, waaronder maar niet beperkt tot pesten, geweld of agressie tot geweld, seksuele intimidatie en/of discriminatie.
m.    Deelnemers mogen voorwerpen, attributen en/of podiums op een Evenement niet beschadigen of op andere manier aantasten.

Artikel 8: Overmacht

8.1.       Indien sprake is van overmacht en een Evenement als gevolg van overmacht niet plaatsvindt, zal LSC indien mogelijk het Evenement verplaatsen naar een andere locatie of een andere datum dan wel een wijziging in het programma van het Evenement doorvoeren. Het Ticket blijft geldig voor de nieuwe locatie, het nieuwe programma en/of de nieuwe datum.
8.2.       Onder overmacht valt in ieder geval en niet uitsluitend (i) ziekte en/of afzegging van artiesten, (ii) stakingen, (iii) pandemieën, (iv) overheidsmaatregelen en/of (v) (slechte) weersomstandigheden.
8.3.       Indien een Evenement als gevolg van overmacht geheel geen doorgang kan vinden dan wel indien de Deelnemer verhinderd is op de datum waar het Evenement naar is verplaatst als gevolg van de overmacht zoals genoemd in artikel 8.1, heeft de Deelnemer het recht de Ticket binnen een door LSC gestelde termijn in te leveren en/of terug te sturen bij of aan LSC. LSC betaalt aan de Deelnemer het aankoopbedrag van het Ticket terug. De Deelnemer maakt geen aanspraak op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.       Deelname aan een Evenement geschiedt geheel op eigen risico. LSC is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen of de wijze waarop artiesten op het Evenement invulling geven aan hun optreden.
9.2.       Indien sprake is van een tekortkoming van LSC en indien de Deelnemer als rechtstreeks gevolg van die tekortkoming schade lijdt, is LSC alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van deelname aan het Evenement door de Deelnemer. LSC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade en/of immateriële schade.
9.3.       Voor alle gevallen als omschreven in artikel 9.1 en 9.2. geldt dat LSC alleen een schadebedrag van de Deelnemer hoeft te vergoeden tot het bedrag dat de verzekeraar van LSC in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LSC. LSC is niet gehouden om enige andere (schade)vergoeding aan de Deelnemer te vergoeden.

Artikel 10: Intellectuele eigendom      

LSC is gerechtigd om tijdens een Evenement foto’s en/of filmopnames te maken en openbaar te maken ter promotie van een Evenement. Door het sluiten van een Overeenkomst met LSC geeft de Deelnemer toestemming tot openbaarmaking van de foto’s en/of filmopnames op websites en/of social media kanalen van LSC.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle door LSC gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is bevoegd in geval van een geschil tussen LSC en de Deelnemer.